Menu

Antwerpen

Ringpark Het Schijn

OMGEVING werkt samen met partners De Urbanisten en Cobe aan Ringpark Het Schijn. Het ontwerp voor Ringpark Het Schijn zorgt…

lees meer…

OMGEVING werkt samen met partners De Urbanisten en Cobe aan Ringpark Het Schijn. Het ontwerp voor Ringpark Het Schijn zorgt voor een veerkrachtige en klimaat adaptieve publieke ruimte met aandacht voor ecologie, hydrodynamiek, bereikbaarheid, participatie en toekomstvastheid. Ringpark Het Schijn vormt de ontbrekende groene schakel tussen het park Rivierenhof, het Sportpaleis en Ringpark Lobroekdok en transformeert in een park gericht op de omliggende buurten.

Het Schijn is één van de laatste rivieren in de stad Antwerpen met natuurlijke oevers en behoort tot de Schijnvallei. Het Schijn vormt dan ook de ruggengraat van het nieuw park en bepaalt in belangrijke mate de identiteit van het park. De rivier krijgt meer ruimte om te meanderen en wordt meer beleefbaar gemaakt. Een tweede belangrijk uitgangspunt is de beleving van de parkranden. Een nieuwe parkrand verhoogt de kwaliteit en de sociale veiligheid in het park. De bereikbaarheid van het park is een derde belangrijk uitgangspunt. Een eerste overkapping van de Ring zorgt voor een conflictvrije en groene verbinding tussen Deurne met Borgerhout voor fietsers en voetgangers. Het landschap rondom de overkapping is zo ingericht dat de parkbeleving ononderbroken over de snelweg heen loopt.

Tijdens het opmaken van het voorontwerp is een intensief participatietraject doorlopen. De resultaten van dit intensief participatietraject vormden de basis waarop de activiteiten in het park en inrichting van de buurtpleintjes zijn gebaseerd.

herwaardering Stadspark

Het Stadspark is de grootste groene long in de Antwerpse binnenstad. Het park is meer dan 150 jaar geleden ontworpen…

lees meer…

Het Stadspark is de grootste groene long in de Antwerpse binnenstad. Het park is meer dan 150 jaar geleden ontworpen volgens de principes van de romantische landschapsstijl, wat tot op vandaag sterk wordt gewaardeerd door bezoekers en omwonenden. Het oorspronkelijk ontwerp van Friederich Eduard Keilig uit 1868 is nog herkenbaar en vrij goed bewaard gebleven. Omwille van de grote historische en botanische waarde is het park in 2010 beschermd als monument. Helaas wordt de karakteristieke Stadsparkvijver sinds de jaren ‘60 niet meer gevoed door de Herentalse Vaart en kan het oorspronkelijke waterpeil niet worden gehandhaafd. Door de evolutie van het groenbestand en veranderingen in het beheer is de groenstructuur sterk gedegradeerd. Het Stadspark heeft echter nog steeds een hoge potentiële waarde op het vlak van ecologie, educatie, historiek, zachte recreatie, klimaatadaptatie enz. Om al deze redenen drong een herwaardering van het Stadspark zich op.

De ontwerpaanpak voor het herwaarderingsplan vertrekt vanuit ‘de historiek als narratief voor ruimtelijke kwaliteit’, ‘een divers park voor diverse gebruikers’ en ‘een klimaatpark in het hart van de stad’. Deze drie strategieën definiëren de gemeenschappelijke waarden van alle actoren die vanuit diverse hoeken kijken naar het Stadspark. De gelaagde visie vertaalt zich in een herwaarderingsplan van het Stadspark op schaal van de stedelijke ruimte. Een ontwerpproces op maat van de opgave en in dialoog met het stadsbestuur, de stadsdiensten, de actoren en de ruime bevolking verfijnt het ambitieuze maar tegelijk realistische ontwerpvoorstel en leidt uiteindelijk tot een gefaseerde realisatie op terrein.

Den Bell

OMGEVING werkt samen met partners B-GT, Bollinger Grohmann, Yellow Window en PAKT aan de vergroening van het administratief centrum ‘den…

lees meer…

OMGEVING werkt samen met partners B-GT, Bollinger Grohmann, Yellow Window en PAKT aan de vergroening van het administratief centrum ‘den Bell’ in Antwerpen. Het ambitieus ontwerpvoorstel transformeert het majestueus gebouw met binnenplein van een grijze, versteende oppervlakte naar een klimaatadaptieve stadsoase met groendaken, begroeide gevels en een bloeiende, multifunctionele binnentuin.

Het ontwerp creëert een sterke samenhang tussen het binnenplein en de daken met geïntegreerde ontwerpingrepen voor vergroening (klimaatborders en gevelgroen), verblauwing (waterretentiedaken en waterpartijen op het plein) en hittereductie (maximale ontharding, bomen en pergola). Het flexibel binnenplein richt zich op verschillende doelgroepen en biedt zo een grote maatschappelijke meerwaarde.

Met de vergroening van Den Bell wil de stad Antwerpen een inspirerend voorbeeldproject op de kaart zetten dat haar klimaatambities in de verf zet.

Dageraadplaats

De Dageraadplaats is gelegen in de wijk Zurenborg, tussen de stations Antwerpen-Berchem en Antwerpen-Centraal. Voor de heraanleg schuilde de problematiek…

lees meer…

De Dageraadplaats is gelegen in de wijk Zurenborg, tussen de stations Antwerpen-Berchem en Antwerpen-Centraal. Voor de heraanleg schuilde de problematiek enerzijds in de gebrekkige staat van de verharding en de slechte gezondheidstoestand van de vele kastanjebomen, anderzijds hield de locatie een maatschappelijk uitdaging in. De aanwezigheid van de monumentale bomen zorgt er namelijk voor dat het plein een ongekende aantrekkingskracht heeft op de buurtbewoners en een levendig centrum vormt, waar afkomst, leeftijd of andere vooringenomenheden, die elders voor problemen zorgen, geen rol spelen.

In het ontwerp is daarom gekozen om bij de herinrichting van het plein een zo groot mogelijk aantal bomen te behouden. Deze zijn echter niet binnen hun huidig, rechthoekig stramien gehouden, maar middels de reorganisatie van het plein ‘losgelaten’, als vrije bomen centraal op het plein. Langs weerszijden zijn twee activiteitenstrips in zwarte basaltkasseien voorzien, waar alle mogelijke straatmeubilair is gegroepeerd. Deze strips zijn geflankeerd door twee bomenrijen van moeraseiken die over enkele decennia, wanneer de kastanjebomen verdwenen zijn, hun taak kunnen overnemen.
De ‘strips’ geleden het plein in drie zones: de randzone in granieten mozaïekkasseien, waar terrassen voor de horeca kunnen komen, de activiteitenstrips, en een centraal plein in massieve betonplaten dat fungeert als podium voor het leven in de stad. Hier kan gebasket, gespeeld of gerust worden onder het goedkeurend oog van de terrasjesgangers aan de rand. Het geheel vormt een polyvalent plein, aanpasbaar aan de noden die zich voordoen, in de lommerte van de majestueuze kastanjebomen en een lichtconstructie die een sterrenhemel simuleert.

Neerland

De projectzone op de hoek van Krijgslaan en Neerlandweg bestaat uit een smalle woonstrip die is ingedeeld in drie woonclusters….

lees meer…

De projectzone op de hoek van Krijgslaan en Neerlandweg bestaat uit een smalle woonstrip die is ingedeeld in drie woonclusters. De maat en morfologie van het ontwerp spelen in op het tegenoverliggende private ontwikkelingsproject van AWG architecten.

Het grondplan is een heldere configuratie van rijwoningen, opgedeeld in zes clusters, die evenwijdig aan het park worden opgesteld. De ‘koppen’ zijn gestapelde woningen, en zorgen voor een levendige openbare ruimte tussen de woonclusters. Door in te zetten op een eenvoudige structuur komt er ruimte vrij om de overgang tussen de publieke ruimte en de individuele woningen zorgvuldig en kwalitatief vorm te geven.

De door de jury geprezen rustige en homogene uitstraling van het project wordt gearticuleerd door een eenduidig materiaalgebruik en de toepassing van architectonische accenten die het project esthetisch en sociaal duurzaam maken.

woning Cornelis Floris

In Everdijstraat staat de voormalige woning van Cornelis Floris; beeldhouwer, architect en ontwerper uit de 16e eeuw. Zijn interpretatie van…

lees meer…

In Everdijstraat staat de voormalige woning van Cornelis Floris; beeldhouwer, architect en ontwerper uit de 16e eeuw. Zijn interpretatie van de Italiaanse renaissancestijl kende een verregaande internationale verspreiding, in die mate dat men tot op vandaag van de ‘Florisstijl’ spreekt. (bron: Archivalisch onderzoek, B. Deseure)

Het perceel bestaat uit een 16e eeuwse voorbouw en een achterbouw uit 1947. Het geheel werd vanaf het einde van de19e eeuw gebruikt als schoolgebouw en werd in 1986 als monument beschermd.

De uitdaging voor OMGEVING bestond erin dit bijzondere geheel te herbestemmen tot vier winkelruimten, acht appartementen en vier studio’s. Tijdens dit proces werd het eisenpakket inzake brandveiligheid, wooncomfort en technische beperkingen verzoend met de bouwhistorische waarde. Het ontwerp- en uitvoeringsproces bleek een gedetailleerde evenwichtsoefening tussen verleden en heden, en werd een nauwe samenwerking tussen bouwheer, architect, interieurarchitect, onroerend erfgoed en de aannemer.

De voorbouw werd herleid tot zijn oorspronkelijke vorm en uitzicht van eind 19e eeuw. Kelders en circulatieruimtes werden geoptimaliseerd. Waardevolle historische elementen zoals het houten buitenschrijnwerk, wandschilderingen, versierde consoles, behangpapier, vloertegels, wandpleisters, houten spanten en oude verhuisluiken werden vakkundig gerestaureerd, en geaccentueerd. De monumentale glasstraat in de voorbouw werd gerestaureerd tot de blikvanger van het gebouw. In de appartementen werden nieuwe technieken zoals keuken, badkamer en toilet, ondergebracht in strakke, zwarte dozen die los in de ruimte werden geplaatst. Het vormelijk contrast tussen bestaand en nieuw wordt op die manier extra in de verf gezet, terwijl de impact op het bestaande gebouw minimaal blijft. De achterbouw heeft een vormentaal die meer gericht is op de periode na de Tweede Wereldoorlog en huisvest nu vier compacte studio’s.

Boekenbergpark

De nieuwe inrichting van het Boekenbergpark en de omvorming van het zwembad tot ecologische zwemvijver brengen opnieuw eenheid, uniformiteit en…

lees meer…

De nieuwe inrichting van het Boekenbergpark en de omvorming van het zwembad tot ecologische zwemvijver brengen opnieuw eenheid, uniformiteit en harmonie in het park. Respect voor de ziel en de genius loci van het Engelse landschapspark vormt de basishouding voor het ontwerp van het masterplan. Naar analogie met de oorspronkelijke parkfolies, zoals de voormalige Chinese toren, worden opnieuw drie parkpaviljoenen als hedendaagse toevoegingen ingeplant. Grenzend aan de ligweide worden twee parkpaviljoenen met sanitair, douches, kleedcabines en lockers uitgerust. De beveiligde toegang tot de eigenlijke zwemvijver wordt verzorgd door een derde paviljoen dat de rol van markant poortgebouw vervult.

De markante paviljoenen dragen zowel functioneel als esthetisch bij tot de opwaardering van het park. Ze zijn bekleed met roestbruin cortenstaal. Dit vandalismebestendig materiaal leent zich uitermate voor de toepassing van vrije vormen en sluit zowel qua kleur als qua veroudering (natuurlijk oxidatieproces) aan bij de omgeving. Het aantal gevelopeningen is omwille van inbraakpreventie en vandalisme tot het minimum beperkt. Alle openingen zijn afsluitbaar met poorten of luiken uit cortenstaal. Met hun eigentijdse en dynamische toets versterken ze het contrast tussen authentiek en hedendaags, en dragen de dienstgebouwen zelfs in gesloten toestand bij tot de opwaardering van het parklandschap.

De architecturale ingrepen binnen dit project werden gerealiseerd door OM/AR architecten onder de naam van OMGEVING.

Kempenstraat

De ziekenhuisgroep ZNA groepeert de voormalige Antwerpse OCMW-ziekenhuizen onder één dak. Het nieuwe complex ZNA Cadix, dat uit 19 verdiepingen…

lees meer…

De ziekenhuisgroep ZNA groepeert de voormalige Antwerpse OCMW-ziekenhuizen onder één dak. Het nieuwe complex ZNA Cadix, dat uit 19 verdiepingen zal bestaan, vormt het scharnierpunt tussen het stadscentrum, Park Spoor Noord en de haven.

De ruimte tussen ZNA en de dokken krijgt een verkeersluwe inrichting die inspringt op de schaal van het naastliggende dok. De voormalige Kempenstraat wordt vervangen door een trambedding met een halte voor de hoofdingang en door een fietssnelweg. Het ambulant-logistieke en gemotoriseerde verkeer wordt via het noorden in de ondergrondse parkeergarage geleid. Deze ingrepen maken het ziekenhuis en zijn omgeving vlot bereikbaar, overzichtelijk en veilig.

Behalve de noodzakelijke verhardingen in functie van de bereikbaarheid en de veiligheid wordt het bijna drie hectare groot publiek plein zo groen mogelijk ingericht. Aansluitend op de beeldkwaliteit van het Eilandje wordt op de ondergrondse parking een prairietuin van 5000 m² ingericht. De tuin tussen ZNA en de dokken is de perfecte ontspanningsmogelijkheid voor patiënten, hun bezoekers en het personeel. De rijke beplanting heeft voor elk seizoen verrassingen. De zone tussen ZNA en Park Spoor Noord wordt ingericht met extensieve bloemenweiden, inheemse bomenrasters en wadi’s voor de waterberging. Deze inrichtingselementen beogen een parksfeer waarmee de buitenaanleg van het ziekenhuiscomplex maximaal aansluit op zijn omgeving.

 

Geelhandplaats

Woonhaven heeft het complex Geelhandplaats, ontworpen door architect Alfons Francken, recent volledig gerenoveerd. In deze buurt, met een multiculturele bevolking,…

lees meer…

Woonhaven heeft het complex Geelhandplaats, ontworpen door architect Alfons Francken, recent volledig gerenoveerd. In deze buurt, met een multiculturele bevolking, is de buitenruimte intensief gebruikt en vormt ze de ontmoetingsplek bij uitstek. De herinrichting van het binnenhof is daarom omgevormd tot een hoogwaardige verblijfsruimte. Het ontwerp is eenvoudig, robuust en stoer. Een veelkleurig rubberen tapijt organiseert de geometrische ruimte. De vloer is in een lichte helling uitgevoerd waardoor een besloten ruimte ontstaat met hierrond multifunctionele randen waarop gezeten, gelegen en gespeeld kan worden. Op de speelvloer zijn willekeurig enkele speelelementen en solitaire bomen ingeplant. Het project is genomineerd voor de prijs van Publieke Ruimte 2011.

winkelboulevard Bredabaan Merksem

Bredabaan is naast een gewestweg ook de belangrijkste winkelas in het noorden van Antwerpen. Met de vernieuwing van de aanwezige…

lees meer…

Bredabaan is naast een gewestweg ook de belangrijkste winkelas in het noorden van Antwerpen. Met de vernieuwing van de aanwezige traminfrastructuur als eerste aanleiding, werd door allerlei actoren de kans gegrepen om deze belang- rijke winkelstraat opnieuw in te richten. Door het openbaar vervoer en de voetgangers prioriteit te geven boven het gemotoriseerd verkeer, slagen OMGEVING en Technum erin de veiligheid te vergroten en het straatbeeld op een hoog niveau te brengen.

Een continue stadsvloer van graniet biedt een rustige basis waarbij strategische plaatsen een bijzondere inrichting krijgen. Het aan Bredabaan grenzende Burgemeester Jozef Nolfplein wordt omgetoverd tot een samenhangend geheel met groenelementen en ruimte om te ontmoeten en te spelen. Een langgerekte spiegelvijver met speelse fonteinen markeert de toegang tot het districtshuis. Door de verplaatsing van de tramsporen ontstaat ook aan de overzijde van het plein ruimte voor terrassen. Iets verderop, aan de centrale tramhalte bij het Bouckenborghpark, worden oversteekbewegingen vlot en veilig gemaakt. Een groot aantal verschillende boomsoorten, verspreid ingeplant op de perrons, en nieuwe laanbomen op de tussensegmenten zorgen voor eenduidigheid en herkenbaarheid. Op deze manier is Bredabaan een groene en aangename winkelwandelas geworden.

Manchesterlaan

In uitvoering van het masterplan voor de wijk Luchtbal, waarbij het verbeteren van het woonpatrimonium in functie van een verhoogde…

lees meer…

In uitvoering van het masterplan voor de wijk Luchtbal, waarbij het verbeteren van het woonpatrimonium in functie van een verhoogde sociale mix wordt vooropgesteld, werd OMGEVING aangesteld als ontwerper van de publieke ruimte.

De drie binnentuinen en omliggende straten in het project vormen een centrale plek in de vernieuwde wijk. Een egaal mineraal vlak laat verschillende gebruiksmogelijkheden toe, zonder deze op voorhand vast te leggen. De vrije, open ruimte is maximaal en accentueert de monumentaliteit van de omliggende woontorens. Bomen worden daarom niet ingeplant als structurerende elementen, maar vormen veeleer groene accenten in het straatbeeld. Deze monumentale groenobjecten verzachten het beeld en garanderen een groene continuïteit.

De verschillende semipublieke, introverte binnentuinen van de nieuwe woonblokken contrasteren met de open, brede en verharde woonstraten. Een kleinschalige halfverharding in grind benadrukt het meer intieme karakter. Brede betonnen zitranden, spelprikkels en clusters van aantrekkelijk groen slingeren speels doorheen de binnentuinen, doorbreken de lange zichtlijnen en accentueren de kleinschaligheid van de tuinen.

stationsboulevard

Brede voetpaden, veilige oversteekplaatsen, een non-stop fietsroute, en een vlotte afwikkeling van het bus- en taxiverkeer versterken de potenties van…

lees meer…

Brede voetpaden, veilige oversteekplaatsen, een non-stop fietsroute, en een vlotte afwikkeling van het bus- en taxiverkeer versterken de potenties van de as Pelikaanstraat – Simonsstraat – Mercatorstraat aan het station Antwerpen centraal als commerciële en stedelijke drager. Bolle graskussens en exotisch bloeiende solitairen in de middenberm refereren naar de groene parterres die de oorspronkelijke spoorwegberm begeleidden en herintroduceren de allure en het prestige van de oude statige stationsbuurt. De doordachte en volgehouden ontwerpprincipes resulteren in een herwonnen evenwicht tussen de ruimtelijke inrichting en de verkeersfunctie.

Ringland

Ringland vzw heeft OMGEVING gevraagd het concept rond de overkapping van de Antwerpse Ring te toetsen op de haalbaarheid en…

lees meer…

Ringland vzw heeft OMGEVING gevraagd het concept rond de overkapping van de Antwerpse Ring te toetsen op de haalbaarheid en verder te verfijnen. Ringland vertrekt van een origineel idee: in elke rijrichting twee gescheiden tunnels (met meerdere rijstroken) en omkering van de huidige logica. Het doorgaand verkeer moet namelijk door de buitenste tunnels (Doorgaande Ringweg, DRW), het verkeer van en naar de stad door de binnenste (Stedelijke Ringweg, SRW). De buitenste tunnels sluiten aan op de snelwegen, de binnenste op de Nieuwe Singel, die bovenop de tunnels ligt.

De studie van OMGEVING is meer dan een mobiliteitsstudie. Het is een zoektocht naar een robuust systeem dat maximaal inspeelt op de ruimtelijke context en zo de ruimtelijke impact en de haalbaarheid van de nieuwe infrastructuur in beeld brengt. De studie geeft een inzicht in hoe het mobiliteitssysteem werkt in de verschillende (doorgaande en stedelijke) tunnels. Ze geeft ook richtlijnen mee voor de te hanteren maximumsnelheden, de verwerking van de EU tunnelrichtlijn en hoe de verkeerswisselaars er zouden kunnen uitzien. Het plan laat bovendien zien welke kansen er zijn voor stedelijke ontwikkelingen op een plek centraal in Antwerpen, waar het nu ondenkbaar is om er te wonen, te verblijven en te recreëren. Het plaatst de discussie over hoe we willen omgaan met mobiliteit en stedelijk leven in de toekomst centraal.

Deurne Publiek

De analyse toont Deurne als een geïsoleerd woonweefsel, zonder veel samenhang. Daarom is ‘Deurne publiek’ de nieuwe slagzin voor het…

lees meer…

De analyse toont Deurne als een geïsoleerd woonweefsel, zonder veel samenhang. Daarom is ‘Deurne publiek’ de nieuwe slagzin voor het centrum. Acties die uit het masterplan volgen, leggen in de eerste plaats verantwoording af aan de eigen gebruikers, zijn collectief van aard en streven naar een open centrum waarin alle doelgroepen gelijkwaardig worden benaderd. De voorgestelde ingrepen situeren zich in de open Schijnvallei, die het eigenlijke centrum omarmt, richten zich op het versterken van de centrale as en het horecaplein als twee zwaartepunten in het centrum of verzekeren de ontwikkeling van een netwerk van trage wegen als verkeersveilig alternatief voor de drukke ontsluitingswegen.

dijkwerken Linkeroever

De ophoging van de dijkwerken op Linkeroever vloeit voort uit het geactualiseerd Sigmaplan waarbij in het projectgebied een dijkophoging tot…

lees meer…

De ophoging van de dijkwerken op Linkeroever vloeit voort uit het geactualiseerd Sigmaplan waarbij in het projectgebied een dijkophoging tot 9,25 m TAW noodzakelijk is. OMGEVING werkt samen met SBE aan een ruimtelijke visie voor deze complexe ontwerpopgave. In deze visie is de dijkophoging opgevat als een heldere landschappelijke lijn die binnen- en buitendijks gebied scheidt en die tegelijk rekening houdt met bestaande infrastructuur langs de vaarweg. Door de maximale inzet van groene gronddijken vormt de linker Scheldeoever een ruimtelijke tegenhanger van de ‘harde’ rechteroever.

In de visie gaat veel aandacht naar het uitbreiden van het recreatief netwerk, het creëren van ecologische meerwaarden en het opwaarderen van publiek domein dat aan het dijklichaam grenst. Het inrichtingsvoorstel voorziet een aantrekkelijke, langgerekte parkstructuur te voorzien voor Linkeroever. De rivierdijk speelt hierdoor een rol die de waterkeringsfunctie overstijgt.

Blue Gate Antwerp

Blue Gate Antwerp is het eerste circulaire bedrijventerrein in Vlaanderen dat in volle ontwikkeling is op de gronden van de…

lees meer…

Blue Gate Antwerp is het eerste circulaire bedrijventerrein in Vlaanderen dat in volle ontwikkeling is op de gronden van de voormalige petroleumhaven in het zuiden van Antwerpen. Deze brownfield met een oppervlakte van 120 hectare wordt herontwikkeld tot een hoogwaardig, watergebonden en eco-effectief bedrijventerrein.

In 2010 zijn de krijtlijnen voor deze herontwikkeling vastgelegd in het masterplan dat door OMGEVING werd opgemaakt. De stad Antwerpen organiseerde vervolgens in 2013 een concurrentiële dialoog om zo een private partner te selecteren voor de sanering, de ontwikkeling en de exploitatie van het terrein via een publiek-private samenwerking. Na een intensief traject is in 2016 het consortium Blue O’pen, onder leiding van de DEME-groep en BOPRO, aangesteld als private partner. Als onderdeel van Blue O’pen staat OMGEVING in voor het ontwerp van het publiek domein en de opvolging van de werken. Het ontwerp omvat onder andere een logistieke zone, een zone voor productie, een zone voor onderzoeksactiviteiten en een centrale ecologische corridor van 14,5 ha waar in samenspraak met Natuurpunt en de Universiteit Antwerpen wordt gestreefd naar een natuurlijke en spontane ontwikkeling. Daarnaast heeft OMGEVING eveneens de ‘duizendpootbrug’ ontworpen over de ecologische corridor. De erfgoedrelicten uit het petroleumverleden zoals pijpleidingen, loodsen en tanks bepalen mee de uniciteit van deze werkplek van de toekomst. De eerste fase is opgeleverd in de zomer van 2019.

OMGEVING