Menu

Gent

Baudelohof

Baudelohof vormt een belangrijke groene ruimte in de binnenstad van Gent. Het betreft de herwaardering van de eerste plantentuin van…

lees meer…

Baudelohof vormt een belangrijke groene ruimte in de binnenstad van Gent. Het betreft de herwaardering van de eerste plantentuin van Gent. Door het gemotoriseerd verkeer en de daaraan gekoppelde infrastructuur te verwijderen uit het park kon de samenvoeging van de twee parkdelen worden gerealiseerd en het contact met het water worden hersteld. Het is dan ook binnen dit kader dat de stad Gent OMGEVING heeft aangesteld voor het opmaken van een inrichtings- en beheerplan en het uitvoeringsdossier. Ook is de werfopvolging toevertrouwd aan OMGEVING. Het verzoenen van het rijke verleden, de groene waarden en het gewenste gebruik staan voorop. Door het park te maximaliseren en door te trekken in de omliggende straten, gevels en tot aan de Leie wordt de groenoppervlakte vergroot en ontstaan er verbindingen met de omgeving.

Bij het opmaken van het voorontwerp voor Baudelohof is maximaal rekening gehouden met het bestaande monumentale bomenbestand. Een nieuwe brede strook met bloeiende kruidachtigen, die verwijst naar de historische grachten anno 1619, vormt een nieuwe blikvanger en omkadert het nieuwe park. Nieuwe parkpaden omlijnen gestileerde grote grasvlakten die, om reliëfverschillen op te vangen, diverse hellingen hebben. Door de reliëfverschillen ontstaan er trapsgewijze, comfortabele zitranden langs de paden en langs de kaai aan de Leie.

kantooromgeving Securex

De omgeving rondom de nieuwbouw van Securex vormt de verbindende ruimte tussen de verschillende functies, gebouwen en gebruiksvormen, dit zowel…

lees meer…

De omgeving rondom de nieuwbouw van Securex vormt de verbindende ruimte tussen de verschillende functies, gebouwen en gebruiksvormen, dit zowel binnen de grenzen van de site als daarbuiten. Het ontwerpvoorstel keert zich af van de traditionele verkavelingsvormen, waar vertrokken wordt vanuit een traditioneel stratenpatroon. Het ontwerp vertrekt vanuit een inkomplein, waarbinnen de verschillende functies, circulatiebewegingen en gebruiksvormen zijn geïntegreerd. Een vast raster, inspelend op de architectuur van het gebouw, is over de site uitgetrokken. Binnen dit raster zijn verharding en groen op een doordachte wijze met elkaar verweven.

De binnentuin van het gebouw krijgt een eigen vormgeving die inspeelt op de beleving binnen de tuin zelf, maar ook van bovenuit, vanuit de kantoren, een attractief beeld oplevert. Een willekeurig lijnenspel, met gekleurde vlakken verharding en afgewisseld met groenmassieven met vaste plantenborders, biedt de mogelijkheid om deze ruimte flexibel te gebruiken, als een verlengstuk van de interne functies van de cafetaria en het kantoorgebouw.

geïntegreerd stedenbouwkundig plan Dampoort

In samenwerking met B-architecten en Arcadis maakte OMGEVING een stedenbouwkundig plan op voor de stationsomgeving van Gent Dampoort, één van…

lees meer…

In samenwerking met B-architecten en Arcadis maakte OMGEVING een stedenbouwkundig plan op voor de stationsomgeving van Gent Dampoort, één van de meest complexe mobiliteitsknopen in Vlaanderen. Het plan bouwt verder op de resultaten van het verkennend onderzoek van OMGEVING en MINT uit 2013. Het voorkeurscenario uit het verkennend onderzoek omvat een ondertunneling van de stadsring R40 ter hoogte van het station. Dit scenario zet bovengronds in maximaal op een hoogwaardige verknoping van duurzame transportmodi en op de verblijfskwaliteit van de publieke ruimte. Het plan werd opgemaakt in opdracht van de stad Gent en in nauwe samenwerking met de projectpartners De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer, departement Mobiliteit en Openbare Werken, NMBS en Infrabel.

Het projectgebied omvat drie deelzones: de zone ten noorden van het station, het transferium en de zone in het zuiden. In de zone transferium wordt een optimale connectie nagestreefd tussen de verschillende vervoersmodi. Met de nieuwe inplanting en inrichting van het bus- en tramstation ontstaat een vlotte verbinding tussen trein, tram en bus. Daarnaast komt eveneens een ruime fietsparking op de eerste verdieping boven het station, gekoppeld aan een doortocht van de fietssnelweg F40. Naast de mobiliteitsinfrastructuur legt het stedenbouwkundig plan de krijtlijnen vast voor nieuwe bebouwingsmogelijkheden in de drie deelzones en formuleert het ambitieuze doelstellingen met betrekking tot de inrichting van het publiek domein. Zo komen twee nieuwe parkzones in de noordelijk en zuidelijke zones, en krijgt de zone transferium een nieuw verlaagd kaaiplein aan de zwaaikom.

Lijnmolenpark

In opdracht van Sogent maakte OMGEVING een ambitienota, het ontwerp verkavelingsplan en het wegenisplan op voor de ontwikkeling van het…

lees meer…

In opdracht van Sogent maakte OMGEVING een ambitienota, het ontwerp verkavelingsplan en het wegenisplan op voor de ontwikkeling van het bouwblok begrensd door Lijnmolenstraat, Frans Uyttenhovestraat en Sint-Dorotheastraat te Sint-Amandsberg. De site was sterk begroeid en vormde hierdoor een groene oase binnen het bouwblok.

Als pilootproject was het ambitieniveau van deze ontwikkeling hoog waarbij ontwerpend onderzoek is gevoerd naar een duurzaam verkavelingsmodel met passiefwoningen. Op verschillende schaalniveaus zijn weldoordachte keuzes gemaakt om dit vooropgestelde doel te bereiken. De ambitienota is een samenvatting van alle inzichten die tijdens het ontwerpproces aan bod zijn gekomen en van de gemaakte keuzes. Het document fungeerde als aanvulling en verduidelijking van de verkavelingsvoorschriften en had als voornaamste doel de vooropgestelde ruimtelijke en duurzame kwaliteiten tijdens de ontwikkeling van dit nieuwe stukje stad te bewaken.
De architectenbureaus denc!-studio en BLAF architecten stonden in voor de realisatie van de in totaal 44 nieuwe grondgebonden woningen en meergezinswoningen.

Keizerpark

Als een schiereiland tussen een oude Scheldearm en de rechtgetrokken Schelde, net buiten het centrum van Gent, grenst dit park…

lees meer…

Als een schiereiland tussen een oude Scheldearm en de rechtgetrokken Schelde, net buiten het centrum van Gent, grenst dit park aan de Keizerpoort, de Franse Vaart en de Scheldeoever. Belangrijk is de functie van het park, als groen ‘eiland’ in zijn stedelijke context, die is behouden en versterkt. De bestaande bomenrijen, de platanen, vormen met hun licht- en schaduwspel de hoofdstructuur van het park. De bomenrijen geven een dwarse ruimtelijke binding tussen de oude en nieuwe Schelde. Met behulp van lichtlijnen op de eveneens dwars ingeplante grasbermen is deze lijnvorming versterkt en zijn deze dwarse lijnen in het duister waarneembaar.

Deze graskussens zijn als bermen of ‘golfbrekers’ ingeplant. Zij vertrekken deels vanuit het water en brengen niet alleen perspectief en ritme in het zichtveld, maar zijn vooral zwakhellende zit- of liggrasvlakken die het park indelen. Dergelijke terrasvormige taluds zijn eveneens op twee plaatsen in het park als lig- en speelweiden naar het water toe doorgetrokken. Het ruimtelijk beeld van gras- en watervlak dat in het lagergelegen terrein voelbaar is, wordt door de passerelle voor vissers en boten afgelijnd.

Door de verschillende ingrepen zoals de grondsculpturen, de houten steiger, het verdiepte plein met trappen aan het water en het podium/ponton langsheen het water, krijgt het park als groen ‘eiland’ een ruimere gebruiksmogelijkheid. Het omgevende water is nog meer voelbaar omdat de zuid-oostoever langsheen Franse Vaart is uitgewerkt als bloemenweide waar enkel de parkbomen zoals onder meer paardenkastanje, linde en eik behouden blijven.

water in de stad

OMGEVING maakte in opdracht van stad Gent en De Vlaamse Waterweg een integrale visie op rond de kracht van water…

lees meer…

OMGEVING maakte in opdracht van stad Gent en De Vlaamse Waterweg een integrale visie op rond de kracht van water in de stad Gent. Sinds de oorsprong van Gent is water een onderdeel van het stedelijk DNA. Tot het einde van de 19e eeuw bezat Gent het meest complexe en vooruitstrevende watersysteem van Europa. Ziektes, beheerskosten en maatschappelijke tendensen in de 20e eeuw hebben de aanwezigheid van water in het stedelijk weefsel sterk teruggedrongen. Het ontwerpteam, versterkt met enkele experten, werkte samen met het stadsbestuur en De Vlaamse Waterweg een strategie uit om de aanwezigheid en kracht van water in ere te herstellen.

Water omvat als ruimtelijke en functionele structuur een brede waaier aan functies, gaande van economie en waterbeheersing over ecologie tot wonen en recreëren. Omdat heel veel van deze aspecten nauw samenhangen met de waterweg is het nodig deze allen mee te nemen in een geïntegreerde ambitie. Hiervoor dacht het team na rond zes belangrijke thema’s. Deze beschrijven ambities omtrent watertransport en distributie, verblijfsruimte op het water en de verdere uitbouw van groen-blauwe netwerken. Voorts streeft het team naar een grotere sponswerking voor het stedelijke weefsel en wenst ze gericht in te zetten op een beter waterkwaliteit in functie van evenwichtige ecosystemen waar ook plaats is voor watergebonden natuur. Vertrekkend vanuit deze ambities toont het ontwerpteam een geïntegreerd toekomstbeeld voor 10 te onderscheiden types ‘Gents blauw’. Telkens bezitten ze een eigen karakter, gebruik, historiek of ander vorm van samenhang. De studie werd afgerond met gerichte acties op korte en lange termijn.

klimaatplein

Het klimaatplein Kettingplein is ontworpen om zoveel mogelijk te verkoelen, maar ook om tijdens piekbuien zoveel mogelijk water te bufferen…

lees meer…

Het klimaatplein Kettingplein is ontworpen om zoveel mogelijk te verkoelen, maar ook om tijdens piekbuien zoveel mogelijk water te bufferen en te laten infiltreren. Door het aanzienlijk verminderen van de verharde oppervlakte komt niet alleen ruimte vrij voor groen, maar ook voor de noodzakelijke ruimte om piekbuien op te vangen. Het hemelwater van de (aanliggende) publieke verharding en de dakoppervlakten van de aangrenzende woningen wordt bovengronds afgeleid naar het groene plantsoen. De ondergrondse infrastructuur wordt gereduceerd. Enkel een holle ruimte onder het centrale pad vangt het overtollige regenwater op. Een diversiteit aan water -en droogteminnende beplanting zorgt voor een intieme, groene huiskamer in de wijk. De slimme integratie en het behoud van de bestaande bomen, alsook de inpassing van nieuwe bomen dragen bij tot het verkoelen van het plein.

Het nieuwe Kettingplein biedt niet alleen een antwoord op het klimaatverhaal maar vervat ook het sociale aspect, het veiligheidsgevoel, het kwalitatief beleven van de plek en ruimte voor groen in de stad. De mix van een jeugdige en oudere bevolking zorgt voor op maat gemaakte inrichtingen. Zo wordt het fietsverkeer centraal over het plein geleid waardoor voor de woningen geen fietsers passeren. Dit leidt tot een reductie van conflicten in de verkeerstromen. Verder zijn ook speelaanleidingen en rustplekken geïntegreerd, zoals een sluiswiel om met het aanwezige water te spelen en uitnodigende zitplekken met rugsteun midden in het groen. Hiermee is een plein ontworpen dat niet alleen inzet op klimaatadaptatie, maar ook aandacht schenkt aan de sociale cohesie van de buurt.

Rinkkaai

In 2015 won het project Rinkkaai de wedstrijd voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel vlakbij het station Gent-Sint-Pieters. Het…

lees meer…

In 2015 won het project Rinkkaai de wedstrijd voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel vlakbij het station Gent-Sint-Pieters. Het winnende voorstel werd ontworpen door het architectenteam KCAP, EVR, OMGEVING en Fris in het landschap in opdracht van de projectontwikkelaars Alides, Nacarat en Cores Development. OMGEVING stond mee in voor het stedenbouwkundig ontwerp, de architectuur en het landschapsontwerp. In 2018 is met de uitvoering gestart.

Het deelgebied tussen Koningin Fabiolalaan, de spoorbundel en de rivier Leie zal in de komende jaren transformeren tot een bruisende en duurzame nieuwe woonwijk. Het ontwerp omvat meer dan 300 woningen, zorgfuncties, publieke en buurtgebonden commerciële functies en een nieuw buurtpark als onderdeel van het publiek domein. Door een ruime variatie aan woningtypologieën wordt Rinkkaai een intergenerationele stadswijk voor meerdere doelgroepen: jonge gezinnen met kinderen, koppels, cohousinggroepen en (zorgbehoevende) senioren. Het architectonisch concept voorziet in een ensemble van zes compacte gebouwen, met elk hun eigenheid binnen een duidelijk gemeenschappelijk DNA. Positie, vorm, hoogte en materiaalgebruik worden afgestemd op de relatie met de directe omgeving. Rinkkaai heeft eveneens verregaande ambities op vlak van duurzaamheid. Zo worden de gebouwen volledig passief en wordt er warmte onttrokken uit de Leie en uit afvalwater.

Het landschapsontwerp voorziet in een nieuwe publieke parkzone bovenop de parkeergarage. Door deze parkzone slingert het Rinkhoutpad, een belangrijke fietsroute richting het station. Een kruidachtige strip begeleidt dit fiets- en wandelpad en markeert zo de overgang tussen het publieke en het private domein. Het park voorziet eveneens in een aantal spelprikkels. Verschillende toegangspleinen aan Fabiolalaan verhogen de leesbaarheid van de gebouwtoegangen. Verdiepte plantvakken op deze pleinen verzamelen het hemelwater en voeren het vertraagd af.

De architecturale ingrepen binnen dit project werden gerealiseerd door OM/AR architecten onder de naam van OMGEVING.

kinderpsychiatrie Fioretti

De opdrachtgever wenst een menselijk en aangenaam gebouw te realiseren dat op een deskundige manier inspeelt op het gedrag van…

lees meer…

De opdrachtgever wenst een menselijk en aangenaam gebouw te realiseren dat op een deskundige manier inspeelt op het gedrag van de patiënten. De architectuur van het gebouw moet een rustige omgeving bieden die de privacy van de patiënten garandeert en hen tegen ongewenste invloeden beschermt. Om die reden is geopteerd voor een herinterpretatie van de kloostertypologie.

Het gebouw wordt volledig omsloten door een kloostermuur met daarin openingen die uitgeven op het achterliggend bos. Deze openingen markeren ook de toegangen tot het gebouw. Binnen de muren worden alle functies logisch georganiseerd en gegroepeerd in verschillende volumes om een goede daglichttoetreding te garanderen. Door de compartimenten uit elkaar te schuiven, verhoogt de interactie met de buitenomgeving. Een centrale gang tussen de compartimenten vormt de functionele ruggengraat van het project. Met de ruggengraat en de volumes bestaat een flexibel en duurzaam concept dat gemakkelijk kan worden gereorganiseerd. Met het nieuwe gebouw ontstaat een aangename en rustgevende omgeving waarin alle therapeutische processen op een controleerbare manier worden ondersteund.

 

WoninGent – Winston Churchill

In opdracht van WoninGent maakte OMGEVING samen met RE-ST een wedstrijdontwerp op voor de vervangingsbouw van sociale huisvesting op de…

lees meer…

In opdracht van WoninGent maakte OMGEVING samen met RE-ST een wedstrijdontwerp op voor de vervangingsbouw van sociale huisvesting op de site van de Groene Briel op het Winston Churchillplein in Gent. De opdracht bestond uit het realiseren van 60 woonentiteiten in een gebouw van 7 lagen op kolommen binnen de bestaande footprint.

Het te vervangen gebouw, naar ontwerp van Jules Trenteseau, is exemplarisch voor het naoorlogse modernisme. Het positieve vooruitgangsdenken waarbij groene open ruimte, lucht, licht en een goede oriëntatie worden gezien als essentiële bouwstenen voor het collectief en stedelijk wonen, wordt nog steeds als een onmiskenbare kwaliteit van deze site gezien. Ons ontwerpvoorstel geeft 63 woonentiteiten, verdeeld rond 3 liften en trapkernen met in totaal 9 woonentiteiten per laag. Het ontwerp streeft naar maximale doorzontypes met leefruimtes georiënteerd op het westen en keukens op het oosten. Alle leefruimten sluiten aan op een terras of wintertuin. De structuur van het gebouw is een hedendaagse interpretatie van het principe Maison Domino van Le Corbusier en bestaat uit kolommen en vloerplaten als flexibel casco. Hierdoor wordt de planindeling uiterst functioneel. De ruimte onder de pilotis wordt opgevat als een collectieve en overdekte inkomzone, onderverdeeld in drie transparante inkomruimten die worden gebruikt voor sociale ontmoeting en logistiek (brievenbussen en fietsenbergingen). Het gebouw definieert twee duidelijk afleesbare buitenkamers aan de Groene Briel. Om barrièrewerking tussen deze twee kamers te voorkomen, wordt het parkeren naar de straatkant gebracht.

publiek domein Hogeweg

In het masterplan voor de publieke ruimte wordt het nieuwe park Hogeweg vormgegeven. Het is een aaneenrijging van het bestaand…

lees meer…

In het masterplan voor de publieke ruimte wordt het nieuwe park Hogeweg vormgegeven. Het is een aaneenrijging van het bestaand bos La Sapinière, een centrale open parkruimte gedomineerd door twee grafcirkels, solitaire bomen en een boomgaard.

Enkele lange zichtlijnen worden gevrijwaard van bebouwing, zodat interessante dieptebeelden ontstaan. Al het regenwater wordt ter plaatse geïnfiltreerd of hergebruikt. Door subtiele niveauverschillen worden alle groene ruimtes voor deze doeleinden ingezet. Oppervlaktewater wordt beeldkenmerkend voor het projectgebied Hogeweg.

Om tot een afgestemd parkontwerp te komen, worden enkele bomen in de rand van het bestaand bos gekapt en enkele nieuwe exemplaren buiten de huidige contouren aangeplant. La Sapinière wordt ingericht als bosspeelzone met plaats voor speeltoestellen van diverse aard: een fitnessparcours, twee boomhutten en een klauterbaan. Deze meer gesloten boszone staat in contrast met de open ruimte waar de niveauverschillen van het waterbeheer en de archeologische restanten van de grafcirkels de ideale spelaanleiding vormen.

Ruimte voor Gent

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) zet al ruim twaalf jaar de krijtlijnen uit voor het ruimtelijk beleid van de Stad…

lees meer…

Het Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) zet al ruim twaalf jaar de krijtlijnen uit voor het ruimtelijk beleid van de Stad Gent. Het stuurt de ontwikkeling en dynamiek van de stad met zichtbaar succes op het terrein.

Het nieuwe beleidsplan vormt geen actualisatie van het bestaande structuurplan maar zet opnieuw een stap vooruit in het denken, ambiëren en ontwikkelen van een toekomstgerichte Gentse stedelijke regio. Dit uit zich in een stedenbouwkundige visie die niet langer is gestoeld op deelgebieden, thematisch gestuurde ontwikkeling en deelstructuren. Het beleidsplan vertrekt daarentegen vanuit het stedelijk functioneren en het mensgericht plannen. De dagdagelijkse dynamieken worden georganiseerd rond verschillende stedelijke netwerken, onder meer mobiliteit, publieke ruimte, water en zelfs ondergrondse netwerken. De ruimtelijke en functionele slagaders van zowel het historisch centrum als de randstedelijke groeistad vormen de ruggengraat van de huidige en toekomstige stad. Bovendien creëert het samenkomen van verschillende netwerken op één plek, opportuniteiten voor goed gekozen verdichtingsprojecten, nieuwe groenstructuren en een verhoogde aandacht voor water. Het beleidsplan Ruimte voor Gent gaat ook actuele thema’s en uitdagingen niet uit de weg. Het focust bewust op klimaatrobuustheid en kindvriendelijkheid, met bijzondere aandacht voor de leefwereld van de bewoners en voor het concreet, alledaags gebruik van de ruimte.

OMGEVING stond binnen deze opdracht in voor het ontwerpend onderzoek, de inhoudelijke visievorming met bijhorende grafische utiwerkingen en de procesmatige ondersteuning. Dit beleidsplan is een product van een vier jaar durend intensief ontwerptraject in nauwe samenwerking met de diverse diensten van de stad, met de bevolking via een uitgebreid participatietraject en communicatiebureau New Shoes Today.

n

Gentse kanaalzone

In 1993 startte een strategisch planningsproces om te komen tot een onderbouwd geïntegreerd streefbeeld en een plan van actie (strategisch…

lees meer…

In 1993 startte een strategisch planningsproces om te komen tot een onderbouwd geïntegreerd streefbeeld en een plan van actie (strategisch plan) voor de Gentse Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen. Tot 2002 was dit project gekend als ROM-project, in 2002 is de structuur in functie van het havendecreet vernieuwd en de naam ingekort tot Project Gentse Kanaalzone.

Essentiële bouwstenen in het proces zijn: het tot stand brengen van geïntegreerd overleg tussen vele instanties en besturen, het ontwikkelen van een samenhangende, geïntegreerde visie op het zeer verweven projectgebied (afstemming tussen de verschillende ‘rollen’ van het gebied), het optimaliseren van de samenhang tussen de verschillende infrastructuren in het gebied (water- en wegeninfrastructuur, inplanting en optimalisering van de bedrijventerreinen, aanreiken van een instrumentarium voor een zuinig en duurzaam ruimtegebruik), het verhogen van de leefbaarheid in de Kanaalzone en het verbeteren van de algemene milieukwaliteit.

In uitvoering van het in 2007 goedgekeurde strategisch plan ‘Wel-varende kanaalzone’ ondersteunt OMGEVING het projectbureau Gentse Kanaalzone bij de uitwerking van deelprojecten en focussen de werkzaamheden zich op de kwaliteitsvolle realisatie van diverse acties.

Rinkkaai

In 2015 won het project Rinkkaai de wedstrijd voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel vlakbij het station Gent-Sint-Pieters. Het…

lees meer…

In 2015 won het project Rinkkaai de wedstrijd voor de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel vlakbij het station Gent-Sint-Pieters. Het winnende voorstel werd ontworpen door het architectenteam KCAP, EVR, OMGEVING en Fris in het landschap in opdracht van de projectontwikkelaars Alides, Nacarat en Cores Development. OMGEVING stond mee in voor het stedenbouwkundig ontwerp, de architectuur en het landschapsontwerp. De start van de werkzaamheden is gepland in 2018.

Het deelgebied tussen Koningin Fabiolalaan, de spoorbundel en de rivier Leie zal in de komende jaren transformeren tot een bruisende en duurzame nieuwe woonwijk. Het ontwerp omvat meer dan 300 woningen, zorgfuncties, publieke en buurtgebonden commerciële functies en een nieuw buurtpark als onderdeel van het publiek domein. Door een ruime variatie aan woningtypologieën wordt Rinkkaai een intergenerationele stadswijk voor meerdere doelgroepen: jonge gezinnen met kinderen, koppels, cohousinggroepen en (zorgbehoevende) senioren. Het architectonisch concept voorziet in een ensemble van zes compacte gebouwen, met elk hun eigenheid binnen een duidelijk gemeenschappelijk DNA. Positie, vorm, hoogte en materiaalgebruik worden afgestemd op de relatie met de directe omgeving. Rinkkaai heeft eveneens verregaande ambities op vlak van duurzaamheid. Zo worden de gebouwen volledig passief en wordt er warmte onttrokken uit de Leie en uit afvalwater.

portalen parkbos

Het Parkbos, waarvoor OMGEVING in het verleden het masterplan heeft opgesteld, is als randstedelijk recreatief groengebied essentieel in het functioneren…

lees meer…

Het Parkbos, waarvoor OMGEVING in het verleden het masterplan heeft opgesteld, is als randstedelijk recreatief groengebied essentieel in het functioneren van de stad Gent. Versnippering door infrastructuren en bebouwing bemoeilijkt echter de beleving van het Parkbos als één visueel en functioneel samenhangend geheel. Deze samenhang is echter cruciaal indien gestreefd wordt naar een globale identiteit voor het Parkbos. In dit kader schreef het projectbureau Parkbos, in samenwerking met het agentschap voor natuur en bos, een opdracht uit om een huisstijl te ontwikkelen voor de portalen van, of toegangspoorten tot, het Parkbos. Het harmonieus samengaan van natuur en cultuur vormt de centrale rode draad doorheen het Parkbos. Het interessante spanningsveld tussen de classicistische kasteelgebouwen en formele kasteeltuinen, en het organische, spontane van de natuurlijke bosvegetatie vormen dan ook de leidraad voor de ontwikkeling van een aangepast meubilair, en een kwalitatieve en herkenbare inrichting van de portalen.

guerrilla-actie ‘Over de rand’

Naar aanleiding van haar 40-jarig bestaan zette OMGEVING in 2013 met ‘Labo Rand’, een groep vrijwillige OMGEVING-medewerkers, de guerrilla-actie ‘Over…

lees meer…

Naar aanleiding van haar 40-jarig bestaan zette OMGEVING in 2013 met ‘Labo Rand’, een groep vrijwillige OMGEVING-medewerkers, de guerrilla-actie ‘Over de rand’ op touw. Het doel van deze actie was om op een interactieve en kunstzinnige wijze de potenties van de Gentse stadsrand onder de aandacht te brengen. Hiertoe werden op negen schijnbaar willekeurige plekken in de stadsrand grote, rode vlaggen neergepoot. Deze opvallende markeringen lieten bezoekers en toevallige passanten even stilstaan bij het eigenzinnige karakter van de plek. De vlaggen verwezen daarbij naar de website www.overderand.be. Op deze website stond meer informatie over het ontwerpend onderzoek dat parallel aan de actie voor de negen plekken werd gevoerd en dat de onderbenutte potenties ervan verbeeldde. Tegelijkertijd konden stadsrandbewoners op deze website nieuwe potentiële plekken in woord en beeld toevoegen. Op die manier ontstond een dynamische, digitale dialoog tussen stadsrandontwerpers en de Gentse stadsrandbewoners die het debat over de stadrand versterkte. In 2014 wordt in het kantoor van het Gents stadsontwikkelingsbedrijf SOGENT een tentoonstelling aan deze actie en de aangehaalde thematiek gewijd.

landschapsplan Rijvissche

Rond Gent worden vier groenpolen ontwikkeld: het Parkbos, de Gentbrugse Meersen, de Vinderhoutse bossen en het Oud Vliegveld. Deze opdracht…

lees meer…

Rond Gent worden vier groenpolen ontwikkeld: het Parkbos, de Gentbrugse Meersen, de Vinderhoutse bossen en het Oud Vliegveld. Deze opdracht kadert binnen de ontwikkeling van de groenpool Parkbos, de meest zuidelijke van de vier groenpolen. Het Parkbos strekt zich uit over Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem in Gent, De Pinte en Sint-Martens-Latem.

Rijvissche situeert zich volledig in de deelgemeente Zwijnaarde. Het gebied wordt in het noorden begrensd door de E40, in het oosten door de Grotesteenweg-Noord (N60) en in het westen door woongebied en een zone voor kantoorachtigen. De zuidelijke grens wordt deels gevormd door de Rijvisschestraat en deels door de zuidelijke grens van het kasteelpark Rijvissche.

Voor het gebied Rijvissche is nood aan een coherente landschapsvisie. Een belangrijke ontwerpopgave binnen de studie, is de inpassing van een fietsverbinding richting Don Bosco en het Wetenschapspark Ardoyen in aansluiting met de toekomstige fietssnelweg op de oude spoorwegbedding. De toevloed van fietsende schoolkinderen zorgt in de Rijvisschestraat voor gevaarlijke situaties. Ook de parkeerproblematiek in de Rijvisschestraat zelf, de connectie met het Wetenschapspark Ardoyen, de realisatie van een ontvangstruimte en de opmaak van een beheerplan voor het natuurgebied maken deel uit van de opdracht.

OMGEVING