Menu

Halle

Albertpark

Albertpark wordt als historisch park in de binnenstad van Halle gekenmerkt door een glooiend reliëf met een organische padenstructuur, een…

lees meer…

Albertpark wordt als historisch park in de binnenstad van Halle gekenmerkt door een glooiend reliëf met een organische padenstructuur, een soortenrijk bomenbeeld, verschillende monumenten en diverse zichtassen.

Het verouderd park was als strategisch project aangeduid in de eveneens door OMGEVING opgemaakte studie ‘Landschapspark Halle’. Daarom besloot de stad de opwaardering van het Albertpark op te starten, in het bijzonder de herinrichting van de parkpaden en de plaatsing van kwaliteitsvol parkmeubilair. In het ontwerpproces ging bijzondere aandacht naar de afstemming met de stad en diverse stakeholders om tot een gedragen ontwerpvoorstel en uiteindelijke realisatie te komen.

Het ontwerp combineert de historische opwaardering van het park met de kwaliteitsvolle inrichting als hedendaags park. Het ontwerp zorgt voor afstemming tussen parktoegangen en welgekozen zitplekken waarbij betonstrips zijn afgewisseld met een continu padennetwerk in waterdoorlatende halfverharding. Dit zorgt doorheen het park voor een sterk maar ingetogen materiaalbeeld. Ter hoogte van de ingangen en kruisingen in het park zijn gebogen houten zitbanken geplaatst met ingewerkte verlichting. Het huidige groenbeeld is behouden en versterkt met weelderige groenborders.

De vernieuwde padenstructuur, de comfortabele zitplekken en het opgewaardeerd groenbeeld maken van het Albertpark een toekomstbestendig park met hoge parkbeleving.

Landschapspark

OMGEVING heeft in opdracht van de stad Halle een visie en inrichtingsvoorstel opgemaakt voor Landschapspark Halle. Het projectgebied van het…

lees meer…

OMGEVING heeft in opdracht van de stad Halle een visie en inrichtingsvoorstel opgemaakt voor Landschapspark Halle. Het projectgebied van het landschapspark volgt de Zenne vanaf het station van Buizingen in het noorden tot E429 in het zuiden. De ambitie is om ter hoogte van het centrum van Halle één coherent landschapspark uit te werken met de Zenne als structurerende, blauwgroene drager. Op die manier wordt gestreefd naar samenhang tussen bestaande en geplande projecten in het projectgebied. De Zenne is immers vandaag de dag niet overal zichtbaar aanwezig in de stad, weinig toegankelijk en weinig beleefbaar.

De overkoepelende visie op het langgerekt landschapspark zorgt voor een nieuwe Halse identiteit en voor de opwaardering van de woon-en leefkwaliteit van de ganse stad. Een Zennepad langs de waterloop loopt doorheen vier typerende deelruimten, zorgt in elk van deze voor samenhang op het vlak van de groenstructuur, verbindt aantrekkelijke verblijfsplekken en introduceert een aantal nieuwe voetgangersbruggen. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar het schakelgebied ter hoogte van stadsdeel De Bres – Nederhem, waar vanuit de geplande opwaardering van het kanaal en de hiermee gepaard gaande verplaatsing van de Zennekoker ruimte geboden voor de uitbouw van een nieuw stadspark. De aanpak van het landschapspark is gericht op het creëren van draagvlak bij alle betrokken partijen: het beleid, de uitvoerende administraties en alle stadsbewoners. Zo zal de stad voor de realisatie van het Landschapspark verder afstemmen met Waterwegen en Zeekanaal NV en VMM. De waterbeheerders plannen langs het landschapspark respectievelijk de opwaardering van het kanaal naar Charleroi en de hiermee gepaard gaande verplaatsing van de Zennekoker onder het kanaal. Deze werken worden op vlak van aanleg en timing afgestemd met de realisatie van het landschapspark. Op korte termijn staat de opwaardering van het Albertpark gepland als strategisch startproject voor het gehele landschapspark.

stadsvernieuwingsproject Possozplein-Slingerweg-De Bres

In het gemeentelijk structuurplan en het masterplan van het kleinstedelijk gebied Halle, zet de stad Halle in op de herontwikkeling…

lees meer…

In het gemeentelijk structuurplan en het masterplan van het kleinstedelijk gebied Halle, zet de stad Halle in op de herontwikkeling van verschillende strategische gebieden en projecten. De studieopdracht voor het stadsvernieuwingsproject Joseph Possozplein – Slingerweg – De Bres vertrekt van volgende doelstellingen: het versterken van Halse binnenstad als handels- en horecacentrum, toeristisch en wooncentrum, het ontwikkelen van een toekomstvisie en nieuwe identiteit voor dit stadsdeel, het streven naar een hoge verblijfskwaliteit, en het uitbouwen van een ruimtelijk en financieel haalbare stadsontwikkeling.

De stadsvernieuwing moet in het projectgebied een stedelijke centrumconditie scheppen. Om dit stedelijk karakter in het projectgebied te ontwikkelen dringt een herschaling van het stadsdeel zich op. Zowel het herstellen van de historische logica als het kwaliteitsvol integreren van de geplande infrastructuurwerken dragen bij tot deze gewenste herschaling en de bijgevolg herdefiniëring van de ruimten. Bij de stadsvernieuwing wordt ingezet op een grondige reorganisatie van de parkeervoorzieningen. In aansluiting op het autovrij plein krijgen de omliggende straten bij herinrichting een autoluw karakter. Het woonweefsel van het projectgebied wordt versterkt door de punctuele afwerking van de onafgewerkte randen in het projectgebied. De Zenne en het kanaal worden versterkt als drager van de groenblauwe structuur.

A8

Een uitgebreide landschapsanalyse laat zien hoe delen van het Pajottenland langzaam tot een versnipperd patchwork van onsamenhangende stedelijke fragmenten zijn…

lees meer…

Een uitgebreide landschapsanalyse laat zien hoe delen van het Pajottenland langzaam tot een versnipperd patchwork van onsamenhangende stedelijke fragmenten zijn geëvolueerd. De omvorming van N203a tot volwaardige hoofdweg (A8) wordt beschouwd als een unieke kans om een herwonnen zuiverheid in het landschap te introduceren. De ingrijpende aanpassingen aan het wegennetwerk geven de mogelijkheid structurele correcties aan te brengen in het verkeerskundig en landschappelijk beeld van de stad Halle. De spectaculairste ingreep is het verplaatsen van de A8 in een tunnel van twee kilometer tussen het centrum en de woonwijk Essenbeek. Boven op het tunneldek wordt een nieuw park van acht hectaren aan het stadsweefsel toegevoegd. Een strak raster van bomen accentueert de samenhang en verzekert de herkenbaarheid van de nieuwe publieke ruimte.

A8 Halle
OMGEVING