Menu

masterplan reconversie Kaai en omgeving - Sint-Amands info

Het masterplan versterkt het dorpshart van Sint-Amands als een ontmoetingsruimte voor de bewoners en als een pittoreske aantrekkingspool voor bezoekers. Ingrepen in de historisch waardevolle dorpskern, met enerzijds de Kaai aan de Scheldebocht en anderzijds de aaneengesloten, kleinschalige bebouwing en het smalle stratenpatroon, zijn goed afgewogen. Zij bieden op het vlak van publieke ruimte, mobiliteit en patrimonium een meerwaarde voor het dorpshart. Een aangepaste parkeerorganisatie biedt kansen voor een kwaliteitsvolle herinrichting van de publieke ruimte, in het bijzonder voor de Kaai die haar open karakter van weleer terugkrijgt. Deze herinrichting schept op haar beurt potenties voor de opwaardering van het nabijgelegen historisch patrimonium en nieuwe (woon)ontwikkelingen. De sterkte van het masterplan ligt in deze wisselwerking en leidt tot een ruimtelijk samenhangende, leesbare en cultuurhistorisch waardevolle dorpskern.

Het masterplan is tot stand gekomen na een intensief participatief proces. Enerzijds is gewerkt met een brede projectgroep, met onder meer Waterwegen en Zeekanaal NV en Onroerend Erfgoed als vertegenwoordigers., Anderzijds is er een inspraakmoment voor de ruime bevolking georganiseerd. De input van allerhande betrokkenen zorgde mee voor een goede onderbouwing van het masterplan en voor een breed draagvlak binnen de dorpsgemeenschap.

titel masterplan reconversie Kaai en omgeving
locatie Sint-Amands
opdrachtgever gemeente Sint-Amands
contactpersoon Ewout Vertenten
fase afgerond
looptijd 2015-2016
gunningswijze onderhandelingsprocedure
programma opmaak masterplan
taken participatie, analyse en kennisopbouw, visievorming, ontwerpend onderzoek en opmaak masterplan
projectteam Andries Deconinck, Gerben Van Schoote, Luc Wallays, Steven Petit
projectverantwoordelijke Steven Petit
links
OMGEVING