Menu

afbakening Vlaams strategisch gebied - rond Brussel info

Het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel is het laatste stedelijk gebied dat op Vlaams niveau moet worden afgebakend. De voorstudie is in november 2008 afgerond. Zij dient als basis voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan waarin de afbakeningslijn en een aantal noodzakelijke herbestemmingen worden vastgelegd.

Bij het uittekenen van het ontwikkelingsperspectief voor dit gebied staat de aandacht voor het behoud en de versterking van de open ruimte centraal. Het concept ‘groene gordel’ dat is geïntroduceerd bij de opmaak van de gewestplannen, vormt de basis voor de verdere uitwerking en wordt geherdefinieerd tot een open ruimte netwerk. Afstemming met het blauwgroen netwerk binnen het Brussels hoofdstedelijk gewest enerzijds en met de agrarische en natuurlijke structuur van het buitengebied anderzijds is een bijzonder aandachtspunt geweest.

In het plangebied zijn ook nieuwe hardere ontwikkelingen mogelijk, maar slechts op voorwaarde dat zij niet in het open ruimte netwerk gelegen zijn en zeer goed worden ontsloten met het openbaar vervoer. Dat betekent dat de nadruk ligt op reconversie van reeds bebouwde gebieden, hergebruik van verlaten terreinen en verantwoorde verdichting binnen het woonweefsel.

titel afbakening Vlaams strategisch gebied rond Brussel
locatie Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Kraainem, Machelen, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem
opdrachtgever Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, afdeling ruimtelijke planning
contactpersoon Geert Mertens
fase afgerond
looptijd 2004-2008
programma ruimte voor open ruimte functies, zones voor kantoren, bedrijfszones, woonzones; zones voor retail en shopping, publieke voorzieningen, vervoerknooppunten
taken opmaken van een geïntegreerde ontwikkelingsvisie voor die gemeenten die volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen behoren tot het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel
projectteam Annelies Vanderdonckt, Dora Borghijs, Ellen Demey, Filip Lagiewka, Johan De Greef, Paul Wuillaume, Peter Swyngedauw, Pieter Van den Broeck, Rob Van Hees
projectverantwoordelijke Paul Wuillaume
samenwerking Arcadis (open ruimte analyse), Idea Consult (economische analyse), o2 Consult (communicatie) Tritel (mobiliteitsanalyse)
prijzen nominatie Vlaamse Planningsprijs 2010
links
OMGEVING