Menu

ALBERTKNOOP - Lanaken-Maastricht info

Het strategisch grensoverschrijdend project ALBERTKNOOP werd opgezet om in het grensgebied tussen de Nederlandse stad Maastricht en de Vlaamse gemeente Lanaken een regionaal bedrijventerrein tot stand te brengen dat multimodaal ontsloten is en zich op een duurzame wijze inpast in de omgeving. De uitbouw van een natuurverbinding en groene buffer krijgen daarbij prioritaire aandacht.

OMGEVING werd door de betrokken partners, de provincies Belgisch en Nederlands Limburg en de gemeenten Maastricht en Lanaken, aangesteld als ‘grensmanager’ van dit proces. In een uitgebreid overlegproces met alle actoren worden alle hindernissen weggewerkt die de totstandkoming van een grensoverschrijdend, duurzaam en multimodaal ontsloten bedrijventerrein bemoeilijken. Thema’s die daarbij aan bod komen zijn onder meer de schrapping van het Cabergkanaal, de multimodale ontsluiting, de milieuzonering, de voorafgaandelijke leemontginning, de te realiseren natuurverbindingen en de geïntegreerde inrichting van het grensgebied. In functie van de communicatiestrategie rond het project werd een website opgemaakt met actuele informatie en achtergronden.

Van 1 september 2010 tot 31 mei 2017 was ALBERTKNOOP in Vlaanderen erkend als strategisch project in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Sinds 1 september 2017 financieren de ALBERTKNOOP-partners de projectcoördinatie autonoom.

titel ALBERTKNOOP
locatie Lanaken - Maastricht
opdrachtgever provincies Belgisch en Nederlands Limburg, gemeenten Maastricht en Lanaken
contactpersoon Guy Vloebergh
fase in uitvoering
looptijd 2009 - 2021
oppervlakte 15 km²
programma ontwikkeling van een grensoverschrijdend bedrijventerrein op een geïntegreerde wijze
taken projectcoördinatie
projectteam Dora Borghijs, Guy Vloebergh, Paul Wuillaume, Rob Van Hees
projectverantwoordelijke Guy Vloebergh
links www.albertknoop.eu
links
OMGEVING