Menu

Landschapspark - Halle info

OMGEVING heeft in opdracht van de stad Halle een visie en inrichtingsvoorstel opgemaakt voor Landschapspark Halle. Het projectgebied van het landschapspark volgt de Zenne vanaf het station van Buizingen in het noorden tot E429 in het zuiden. De ambitie is om ter hoogte van het centrum van Halle één coherent landschapspark uit te werken met de Zenne als structurerende, blauwgroene drager. Op die manier wordt gestreefd naar samenhang tussen bestaande en geplande projecten in het projectgebied. De Zenne is immers vandaag de dag niet overal zichtbaar aanwezig in de stad, weinig toegankelijk en weinig beleefbaar.

De overkoepelende visie op het langgerekt landschapspark zorgt voor een nieuwe Halse identiteit en voor de opwaardering van de woon-en leefkwaliteit van de ganse stad. Een Zennepad langs de waterloop loopt doorheen vier typerende deelruimten, zorgt in elk van deze voor samenhang op het vlak van de groenstructuur, verbindt aantrekkelijke verblijfsplekken en introduceert een aantal nieuwe voetgangersbruggen. Hierbij gaat bijzondere aandacht naar het schakelgebied ter hoogte van stadsdeel De Bres – Nederhem, waar vanuit de geplande opwaardering van het kanaal en de hiermee gepaard gaande verplaatsing van de Zennekoker ruimte geboden voor de uitbouw van een nieuw stadspark. De aanpak van het landschapspark is gericht op het creëren van draagvlak bij alle betrokken partijen: het beleid, de uitvoerende administraties en alle stadsbewoners. Zo zal de stad voor de realisatie van het Landschapspark verder afstemmen met Waterwegen en Zeekanaal NV en VMM. De waterbeheerders plannen langs het landschapspark respectievelijk de opwaardering van het kanaal naar Charleroi en de hiermee gepaard gaande verplaatsing van de Zennekoker onder het kanaal. Deze werken worden op vlak van aanleg en timing afgestemd met de realisatie van het landschapspark. Op korte termijn staat de opwaardering van het Albertpark gepland als strategisch startproject voor het gehele landschapspark.

titel Landschapspark
locatie Halle
opdrachtgever stad Halle
contactpersoon Kristof De Cuyper
fase afgerond
looptijd 2016-2017
gunningswijze onderhandelingsprocedure
oppervlakte circa 170 ha
programma een meer toegankelijke Zenne, een samenhangend parkpadennetwerk, zit- en rustplekken langs de Zenne, herstel en versterking van de valleigebonden vegetatie, uniform parkmeubilair en bewegwijzering, ruimte voor waterberging
taken analyse, swot, strategische visie landschapspark, beeldkwaliteit en ontwerpprincipes, ontwerp schakelgebied, stappenplan, indicatieve raming, participatie
projectteam Andries De Coninck, Joke Vande Maele, Kevin Favere, Luc Wallays, Steven Petit
projectverantwoordelijke Steven Petit
samenwerking TOPOS bvba (communicatie)
links
OMGEVING