Menu

Mathesgarten - info

OMGEVING heeft in samenwerking met de Luxemburgse bureaus Team 31, Areal en  Boydens een ontwerpvoorstel voor een duurzame woonwijk uitgewerkt. Dit ontwerpvoorstel kadert binnen de ontwerpwedstrijd ‘Quartier nouveau Mathesgarten à Noertrange’ en geeft invulling aan de ambitie van de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Le Fonds du Logement’ om in het dorp Noertrange een duurzame woonwijk van vijftig wooneenheden in te richten.

Het ontwerpvoorstel bouwt verder op het geanalyseerde DNA van het dorp. Deze dorpskenmerken (rafelige randen, visuele relaties, kleine landschapselementen enz.) zijn doorvertaald in de algemene stedenbouwkundige opzet, in de architectuur van de gebouwen en in de inrichting van de publieke ruimte. Het eindresultaat is een ontwerp dat zowel inspeelt op de morfologie van het dorp als op het omliggende open landschap. In het projectgebied wordt een mix van woontypologieën op een beperkte, maar heldere wijze ontsloten. Het openbaar domein fungeert als een collectieve ontmoetingsruimte waar natuurontwikkeling primeert.

Het ontwerpvoorstel werd bekroond met de eerste prijs. Momenteel is het PAP (plan d’amenagement particulier), dat de nieuwe bestemming zal vastleggen, in opmaak.

titel Mathesgarten
locatie Noertrange (Luxemburg)
opdrachtgever Le Fonds du Logement
fase wedstrijd
looptijd 2013
gunningswijze ontwerpwedstrijd
oppervlakte 2,2 ha
programma duurzame woonwijk
taken stedenbouwkundig ontwerp woonwijk, ontwerp publieke ruimte
budget € 20.000.000
projectteam Björn Bracke, Luc Wallays, Paul Wuillaume, Steven Petit
projectverantwoordelijke Steven Petit
samenwerking Areal, Boydens, Team 31
prijzen 1ste  prijs wedstrijd
links www.fondsdulogement.lu
links
OMGEVING