Wij ontwerpen de duurzame leefomgevingen van morgen.

We ontwerpen veerkrachtige landschappen en levendige stedelijke ruimten

OMGEVING is een internationaal, multidisciplinair ontwerpbureau dat vorm geeft aan de duurzame leefomgevingen van morgen vanuit veerkrachtige landschappen en levendige stedelijke ruimten. In de stad, in de dorpen en in de open ruimte pakt ons coöperatief ontwerpbureau complexe ruimtelijke vraagstukken en maatschappelijke uitdagingen aan op uiteenlopende schaalniveaus. We bestaan uit meer dan 80 ervaren en toegewijde ruimtelijke planners, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en ingenieurs. In elk ontwerpproject, van landschapsplannen, parkontwerpen en ontwerpen voor openbare ruimten tot masterplannen, regionale visies en complexe planningsprocessen, zoeken we niet alleen naar de ruimtelijke meerwaarde, maar ook naar de maatschappelijke waarde. Deze toewijding wordt weerspiegeld in ons innovatief onderzoek, creatieve ontwerpoplossingen en solide constructiewerk.

Veerkrachtige landschappen

Veerkrachtige landschappen dragen bij aan de inrichting en het herstel van landschappelijke en natuurlijke processen. Met onze landschappelijke systeembenadering, bieden we krachtige oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen zoals klimaatverandering, afnemende biodiversiteit, afnemende waterzekerheid, bedreigd erfgoed en dichtslibbende open ruimte.

OMGEVING zet daarom sterk in op parkontwerpen die de biodiversiteit verhogen, watergerelateerde inrichtingsprojecten die groen-blauwe netwerken versterken, visies die de open ruimte versterken en erfgoedplannen die de historische ziel van de plek herstellen. Zo dragen we bij tot het veerkrachtige landschap van morgen als geïntegreerd en toekomstbestendig landschapssysteem.

Biodiverse parken

De natuur is onze beste bondgenoot in het aanpakken van het verlies aan biodiversiteit. In de afgelopen jaren heeft de snelle uitbreiding en impact van menselijke nederzettingen geleid tot een groot verlies aan biodiversiteit en habitat voor verschillende diersoorten. Onze benadering bij parkontwerpen, vanuit het perspectief van biodiversiteit, helpt bij het verminderen van de menselijke impact en het creëren van ruimte voor andere levensvormen. Kennis is nodig over de behoeften van verschillende soorten om omstandigheden te creëren waarin ze kunnen gedijen. Bij OMGEVING streven we naar parkontwerpen die het leven en de groei van gebiedsspecifieke planten- en diersoorten ondersteunen.

Groen-blauwe ecosystemen

Onze ontwerpbenadering voor groenblauwe ecosystemen biedt creatieve en innovatieve oplossingen voor klimaatuitdagingen zoals toenemende neerslag, droogte en hittestress. Het herstellen en versterken van groenblauwe netwerken op grote schaal, wapent ons tegen de verwachte periodes van hevige regenval en extreme droogte. Door onze verharde oppervlakken en gebouwen te ontharden, maken we ruimte voor meer groen en wateropslag. Onze geïntegreerde ontwerpbenadering resulteert in veerkrachtige groenblauwe ecosystemen die naast regenwateropslag ook een rijke biodiversiteit bieden met vegetatie die bestand is tegen klimaatverandering.

Verrijkte open ruimte

De open ruimte is in de loop der jaren steeds meer versnipperd en dreigt te verdwijnen. Zij vervult echter een belangrijke rol op het gebied van klimaat, zoals het beheersen van extreme weersomstandigheden zoals droogte, overstromingen en hitte, maar ook voor koolstofcaptatie en het verminderen van emissies. Maximaal behoud van de open ruimte is cruciaal. Naast behoud is het belangrijk om de kwaliteit ervan te verbeteren. Hoe dit kan worden bereikt, hangt af van de identiteit van de open ruimte, die onder andere wordt bepaald door het type landschap, de ligging en de functies die er een plaats hebben.

Herontdekt erfgoed

Onze erfgoedlandschappen hebben bescherming en versterking nodig. We vinden het belangrijk om een de projectlocatie volledig te begrijpen, niet alleen op basis van historische, tastbare of zichtbare elementen, maar ook op basis van immateriële elementen. In onze erfgoedgerelateerde ontwerpprojecten proberen we altijd de specifieke betekenis en authenticiteit van een plek te detecteren door middel van een grondige analyse van de gegeven context en een bottom-up benadering. Met alle gedetecteerde informatie creëren we unieke, herontdekte erfgoedlandschappen die sterk zijn verbonden met hun context.

Levendige stedelijke ruimten

We creëren levendige stedelijke omgevingen om uitdagingen zoals toenemende verstedelijking, dichtslibbende open ruimte, toenemende mobiliteit en groeiende sociale ongelijkheid aan te pakken. Met beleidsplannen, masterplannen, verkenningen en studies kiest OMGEVING resoluut voor een integrale aanpak waarbij duurzaamheid en het creëren van maatschappelijke meerwaarde centraal staan.
In de toekomst zullen we meer moeten doen met minder ruimte. Daarom focussen we op het versterken van kernen om de open ruimte te beschermen. Binnen de woonkernen willen we inclusieve buurten creëren om de woonkwaliteit te behouden en te verbeteren. Omdat stedelijke omgevingen meer moeten herbergen dan alleen woningen, integreren we werkomgevingen op een toekomstbestendige manier. Om de bereikbaarheid binnen en tussen kernen te verhogen, creëren we duurzame mobiliteitsprojecten waarbij de infrastructuur is ingebed in het landschap.

Versterkte kernen

Bestaande stads- en dorpskernen moeten zorgvuldig worden verdicht om de druk op de open ruimte te verminderen. Het behoud van de leefbaarheid binnen deze kernen is belangrijk. OMGEVING werkt aan slimme verdichtingsstrategieën op maat van de specifieke kenmerken van een woonkern. Het aanbieden van verschillende woontypologieën kan een interessante mix van bewoners creëren. Verdichting is geen doel op zich maar een strategie om bebouwde gebieden een duurzame toekomst te garanderen. Het gaat hand in hand met kwalitatieve openbare ruimte, coherente trage netwerken, een mix van functies, enz.

Inclusieve buurten

Inclusieve buurten zijn buurten waar de woonkwaliteit hoog is en waar alle bewoners kunnen genieten van dezelfde aangename leefomgeving. Bij OMGEVING streven we naar projecten op mensenmaat en met sociale impact. Wij geloven in de verbindende kracht van kwalitatieve leefomgevingen. Niet alleen de schaal van de gebouwen is belangrijk, ook de typologieën, de beleving van de bewoners en de inrichting van de publieke ruimte bepalen het karakter van de buurt. Geïnspireerd door de gebruikers van morgen ontwerpen we aangename en nuttige ruimten voor mensen, samen met mensen.

Toekomstgerichte werkhubs.

Binnen de bebouwde omgeving, in een stad of een dorp, doen we meer dan alleen wonen, we leven er. Wonen, in de volledige betekenis van het woord, omvat ook werken. We moeten gaan leven in een dichtere omgeving, dit betekent dat we ook onze werkactiviteiten binnen deze dichtere omgeving en met meer respect voor de natuur moeten uitvoeren. OMGEVING helpt deze werkomgevingen vorm te geven. Toekomstbestendige werkhubs worden verweven in een stedelijk weefsel en dragen bij tot de verrijking van de leefomgeving. Anderzijds wordt de open ruimte en de natuur maximaal gerespecteerd en ondersteund.

Duurzame mobiliteit

De infrastructuur van de toekomst moet plaats bieden voor de modal shift. De mobiliteitsuitdagingen van vandaag vereisen een multidisciplinaire ontwerpstrategie van zowel infrastructurele als ruimtelijke ecosystemen. OMGEVING engageert zich in grote duurzame mobiliteitsinfrastructuurprojecten als schakel tussen de technische uitvoering en de ecologische en sociale voordelen op grotere schaal. Wat de landschappelijke integratie van onze ringprojecten, de integratie van fietssnelwegprojecten en onze ontwerpen voor wandelbare stedelijke omgevingen bindt, is de geïntegreerde ontwerpbenadering die bijdraagt tot de modal shift naar duurzame mobiliteit.

Wil jij helpen met het vormgeven van veerkrachtige landschappen en levendige stedelijke ruimten?