Beleidsplan ruimte Pelt

Naar een kernversterkend beleid in het centrum van Pelt en een verbeterde omliggende open ruimte.
Locatie
Pelt | BE
Opdrachtgever
Gemeente Pelt
Fase
goedgekeurd
Periode
2019 - 2023
Rol
opmaken visie voor gemeentelijk ruimtelijk beleid
Partner
Suunta, a2o architects

Pelt wil een centrumgemeente zijn waar levenskwaliteit voorop staat. In 2019 is de gemeente daarom gestart met de opmaak van haar beleidsplan ruimte Pelt. Sindsdien heeft zij via een uitgebreid participatie- en communicatietraject vele actoren betrokken en bevraagd. Het onderzoek resulteert in een ambitieus plan die de gemeente futureproof maakt tegen 2050. Het uitgestippelde, kwalitatief ruimtelijk beleid, biedt oplossingen voor verschillende uitdagingen zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, demografische veranderingen, verkavelingsdruk enz. Dit onder andere door het maximaal vrijwaren van bijkomend ruimtebeslag in de open ruimte, het inzetten op een kernversterkend beleid in centrum Pelt en de dorpskernen, het uitwerken van mobiliteitsnetwerken gericht op fietsers en voetgangers en het versterken van de groenblauwe aders doorheen het volledige grondgebied.

De toekomstvisie wordt verankerd in een strategische visienota en vijf beleidskaders: open ruimte, centrum Pelt, leefbare dorpen, mobiliteit en Nolimpark. Concrete acties beschrijven hoe het vooropgestelde wensbeeld voor Pelt 2050 te bereiken. Het beleidsplan ruimte Pelt vervangt, na goedkeuring, de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen van de voormalige gemeentes Neerpelt (2005) en Overpelt (2008).