Inrichtingsstudie logistiek park Waasland

Een robuust landschapsecologisch kader als basislaag voor de logistieke activiteiten.
Locatie
Waaslandhaven - Beveren | BE
Opdrachtgever
Maatschappij Linkerscheldeoever
Fase
afgerond
Periode
2014 - 2015
Oppervlak
170 ha
Rol
logistieke infrastructuur, multimodale ontsluiting, landschappelijke inpassing
Partner
Rebel, Quares, Cenergie

OMGEVING heeft in samenwerking met Cenergie, Quares en Rebel een inrichtingsstudie uitgevoerd voor het Logistiek Park Waasland (LPW). Dit logistiek bedrijventerrein is gesitueerd in de zuidelijke hoek van de Waaslandhaven tussen de expresweg E34, Verrebroekstraat en Schoorhavenweg en heeft een totale oppervlakte 170 hectare. Het LPW is opgesplitst in een oostelijke en westelijke zone. De twee zones worden fysiek gescheiden door een infrastructurenbundel die bestaat uit de Noord-Zuidverbinding en het Liefkenshoekspoor. In de oostelijke zone is reeds een oppervlakte van 50 hectare logistieke infrastructuur ontwikkeld.

Het duurzame basisopzet van het uitgewerkte inrichtingsplan vertrekt van een rationele gridstructuur die flexibel kan worden ingevuld doorheen de tijd. Het plan zet in op een multimodale ontsluiting over de weg en het spoor, speelt in op de adreswaarde langs de op- en afritten van E34 en clustert maximaal gemeenschappelijk groen en waterberging. De inbedding van een traag netwerk is voorzien, evenals een robuust landschappelijk-ecologisch kader rond het terrein. De oostelijke zone is voorbehouden voor meer grootschalige haven- en industriële logistiek waarbij maximaal gebruik wordt gemaakt van de aanwezige en nieuwe multimodale vervoersystemen. In de westelijke zone bieden kleinere percelen ruimte voor kleinschaligere logistieke activiteiten. Voor beide zones gaat ruime aandacht naar groeninrichting, met bijkomende eisen op vlak van een duurzame bedrijfsinrichting en een beperking van mogelijke hinder. De centrale groenas vormt hierbij een overkoepelende structuur die voor beide zones ontsluiting, waterbuffering en groen bundelt.